Get Adobe Flash player

 

Szanowni Pastwo, Koleanki, Koledzy

 

Zblia si termin dorocznego spotkania lekarzy, pielgniarek i technikw zajmujcych si na co dzie problemami diagnostyki i leczenia zaburze rytmu serca ? POLSTIM, ktre odbdzie si w dniach 29.05.-01.06.2012 w Koobrzegu w hotelach Aquarius i Leda. Liczymy na to, e to wspaniae miejsce, zaproponowane jeszcze przez poprzedni Zarzd, a formalnie zatwierdzone przez obecny zyska Pastwa akceptacj, a klimat nadmorski bdzie sprzyja pozyskiwaniu wiedzy, zdobywaniu nowych dowiadcze zawodowych, ale te tworzy wspaniae to dla spotka towarzyskich i wypoczynku.

 

W ramach konferencji w dniu 29.05.2012 zaplanowano trzy oddzielne kursy powicone: 1) elektrofizjologii i ablacji (po raz pierwszy w ramach konferencji), 2) leczeniu przy uyciu kardiowerterw-defibrylatorw oraz 3) stymulacji resynchronizujcej.

 

W czasie konferencji, oprcz sesji prezentujcych prace oryginalne, znajd si sesje edukacyjne powicone farmakoterapii zaburze rytmu serca, profilaktyce i ocenie ryzyka nagego zgonu sercowego, zagadnieniom zwizanym z diagnostyk i leczeniem migotania przedsionkw, terapii przeciwkrzepliwej, powikaniom elektroterapii, zastosowaniu metod obrazowych w elektroterapii, omwieniu wynikw nowych wieloorodkowych bada klinicznych. Spodziewamy si przyjazdu wybitnych specjalistw z orodkw zagranicznych.

 

Do wsptworzenia programu konferencji zaprosilimy przedstawicieli zaprzyjanionych sekcji PTK, ktrzy zaproponowali wykady z pogranicza elektroterapii, elektrofizjologii i innych dziedzin kardiologii. Jestemy im wdziczni za przyjcie zaproszenia.

 

Wszechobecny kryzys i nowe wyzwania przed jakimi stoi rodowisko elektroterapii i elektrofizjologii spowodowao, e po raz pierwszy po kilkuletniej przerwie Zarzd Sekcji jednomylnie wprowadzi symboliczn opat konferencyjn (znacznie nisz, ni w przypadku wielu innych spotka naukowych i edukacyjnych). Mamy nadziej, e bogaty program konferencji, wiele atrakcji i urok miejsca zrekompensuje Pastwu t niedogodno i nie wpynie na decyzj o uczestnictwie w konferencji POLSTIM 2012.

 

Bdzie nam niezwykle mio jeeli przyjm Pastwo nasze zaproszenie do Koobrzegu.

 

Z wyrazami szacunku

 

Elbieta Zinka

Przewodniczca Komitetu Organizacyjnego

POLSTIM 2012

 

Przemysaw Mitkowski

Przewodniczcy Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Komitet Organizacyjny

Biuro Organizacyjne

Koobrzeg